H, júl. 15, 2024

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

Adat

Frissítés / Megőrzés

 

 

1.

 

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás

székhelye és postacíme:

7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Tel: 74/540-157, Fax: 74/540-158

Elektronikus levélcím:

hivatal@bogyiszlo.hu

 

Honlap: http://bogyiszlo.hu

 

 

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

SZMSZ

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tóth István

elnök

Tel: +3620/965-7444

Elektronikus levélcím:

polgarmester@bogyiszlo.hu

 

Orbán Zsolt

elnökhelyettes

Tel: +3620/965-7111

 

 

 

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Külön ügyfélkapcsolati vezető nincsen.

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

 

 

5.

 

 

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

4 fő

Elnök: Tóth István, +3620/965-7444

Elnökhelyettes: Orbán Zsolt, +3620/965-7111

Tagok:

Győrkyné Benke Margit

Mihalovics Zsolt

 

 

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

 

6.

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

 

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

9.

 

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde

székhelye: 7132 Bogyiszló, Petőfi utca 16.

Telefon: +3674/440-774

Elektronikus levélcím:

ovoda@bogyiszlo.hu

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§.

Alapító okirat:

https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi_nyilvantartas/ktorzs?pirId=414104#datasheet

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

11.

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Tolna Vármegyei Kormányhivatal | Kormányhivatalok (kormanyhivatalok.hu)

 

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

2011. évi CLXXXIX. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

2011. évi CXCV. törvény - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

https://njt.hu/jogszabaly/2011-190-00-00

https://njt.hu/jogszabaly/2023-52-00-00

https://njt.hu/jogszabaly/2023-401-20-22

 

SZMSZ


Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

3.

A társulás önként vállalt feladatai

 

-

Negyedévente /

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

 

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

 

 

 

 

-

 

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

8.

 

 

 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

Társulási tanácsi ülésekkel kapcsolatos információk:


https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/bogyiszlo-facankert-ovodafenntarto-tarsulas/ovodafennt2023

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/bogyiszlo-facankert-ovodafenntarto-tarsulas/ovodafennt2022

 

 

Társulási tanácsi ülések jegyzőkönyvei:

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/bogyiszlo-facankert-ovodafenntarto-tarsulas/ovodafennt2023

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/onkormanyzat/bogyiszlo-facankert-ovodafenntarto-tarsulas/ovodafennt2022

 

 

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

 

 

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal /

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

https://www.bogyiszlo.hu/index.php/home/hirek

Folyamatosan /

Legalább 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

-

Folyamatosan /

Legalább 1 évig archívumban tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ELLENŐRZÉSI JELENTÉS UTÓELLENŐRZÉSRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2023. ÉV

 

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul /

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

http://bogyiszlo.hu/images/Dokumentumok/K%C3%96Z%C3%89RDEK%C5%B0_ADATOK_BK%C3%96.pdf

 

 

Negyedévente/

Az előző állapot törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

ADATLAPOK 2018-2023. év

Negyedévente /

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

https://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=03425

 
NAIH éves jelentés 2023

Negyedévente /

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

-

Negyedévente /

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

-

A változásokat követően azonnal/

Az előző állapot törlendő

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

 

 

 

 

-

A változásokat követő 15 napon belül/

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

 

-

A változásokat követő 15 napon belül /

Az előző állapot törlendő

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

 

-

 

A változásokat követő 15 napon belül /

Az előző állapot törlendő

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

-

A változásokat követő 15 napon belül /

Az előző állapot törlendő

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

 

 

-

 

A változásokat követő 15 napon belül /

Az előző állapot törlendő

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

 

-

 

A változásokat követő 15 napon belül /

Az előző állapot törlendő

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

 

 

 

-

A változásokat követő 15 napon belül /

Az előző állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

Adat

Frissítés / Megőrzés

l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója


2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS II.

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS I.

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS


2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS


2021 KÖLTSÉGVETÉS

2021 KÖLTSÉGVETÉS

2020 BESZÁMOLÓ

A változásokat követően azonnal/

 A közzétételt követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 

 

A társulás tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

 

Negyedévente /

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

 

 

-

 

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig /

A közzétételt követő 5 évig

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig /

A közzétételt követő 5 évig

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 

-

Negyedévente /

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

 

 

-

 

Negyedévente /

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

-

Negyedévente /

Legalább 1 évig archívumban tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

-

Negyedévente /

Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

Please insert your API key for mailchimp.

Image