H, júl. 15, 2024
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00006
Kedvezményezett: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatás mértéke: 100 %

 
A Projekt célkitűzései minden tekintetben illeszkednek a Felhívásban rögzített, Magyarország Kormánya által megfogalmazott célokhoz. Az Önkormányzat jelen fejlesztéssel a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formát kívánja létrehozni a településen.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket és képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
Településünkön egy mini bölcsőde kialakítását tervezzük jelen pályázati konstrukció segítségével.
A fejlesztés eredményeként egy modern, mai kor igényeinek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő mini bölcsőde valósul meg, ahol 8 fő 3 év alatti kisgyermek gondozása válik biztosítottá 2 fő gyermek gondozó alkalmazásával.
Az elmúlt 2 évtized különösen gyors társadalmi változások időszaka volt. E változások során nagyfokú urbanizáció, szociális mobilitás következett be. A gazdasági átalakulás hatására növekedett az egyenlőtlenség a társadalom egyes rétegei között. Az egyéni törekvések megvalósítása érdekében tett erőfeszítések, a politikai, világnézeti, gazdasági versengés meglazította a hagyományos rokoni rendszereket, feszültség alá helyezte az emberi kapcsolatokat. Az elmúlt néhány esztendőben előrelépés következett be a különböző karitatív és szociálpolitikai, lelki és önsegítő támogatási formák létrejöttében és működésében is. A Tolna Megye fejlesztési programja – az európai és az országos fejlesztési célkitűzésekkel összhangban – tartalmazza mindazokat az elveket, célokat, amelyek megvalósítása csak a települések összehangolt munkájával lehetnek sikeresek. A 2014-2020-as évekre szóló fejlesztési program fontos eszköz arra nézve, hogy a kötelező és a vállalt feladatokat rendszerben lássák az egyes települések. A koncepció a társadalmi, - kulturális, - gazdasági, - jogi változásokat figyelembe véve folyamatosan alakul, módosul, de a közösen megfogalmazott stratégiát együttesen szükséges alkalmazni a gazdasági fejlődés a társadalmi kohézió elérése érdekében.
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciójában kiemelt célok között szerepel: a térség gazdasági fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése, a munkaerő mobilitásának támogatása, a versenyképesség fokozása, a foglalkoztatottak számának növelése, a nők munkába állásának segítése, a családbarát szolgáltatások körének bővítése, az egyes településeken működő szolgáltatások összehangolása, a nevelés, - oktatás, - a szociális és népjóléti ellátások minőségének javítása, a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez nélkülözhetetlen feltételrendszer biztosítása,  a különböző irányú fejlesztésekhez szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, a megfelelően képzett és motivált szakemberek biztosítása, a szakképzések összehangolása a munkahelyi igényekkel.
A bölcsődei ellátásra vonatkozó helyzetkép a Bogyiszlón:
A család után a következő legfontosabb szocializációs színtér a bölcsőde, hiszen a kisgyermekek az életük jelentős hányadát az intézményes nevelés keretén belül töltik, ezért a nevelés és az oktatás kiemelt stratégiai figyelmet érdemel.
 

 

 
Image
Image

Please insert your API key for mailchimp.

Image