Szo, szept. 30, 2023
Haszonbérleti szerződések hirdetmény útján történő közzététele

Kérelmek beadása: Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal
Ügyintéző: Keresztes Brigitta köztisztviselő
Ügyintéző telefonszáma: +36 74/540-157

Letölthető nyomtatványok

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A haszonbérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni. A jegyző részére 3 eredeti példányba kell benyújtani, a közzétételi kérelemmel együtt. A haszonbérleti szerződéseknek nem kell biztonsági okmányon szerkesztettnek lenniük. A benyújtott haszonbérleti szerződés egyik eredeti példányán felismerhetetlenné kell tenni a haszonbérbeadó és a haszonbérlő nevén, lakcímén vagy értesítési címén, valamint állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot, vagyis anonimizálni. A jegyző a kifüggesztett szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elő haszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 15 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munkaszüneti nap (pl: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

A Jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt a haszonbérleti szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.

A szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj és illetékmentes.

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/, 3 db eredeti haszonbérleti szerződés
 

Vonatkozó jogszabályok:
  • évi CXXII. Földforgalmi törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
  • évi CCXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
  • 47/2014. Kormányrendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld
  • tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól
  • 474/2013. Kormányrendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról

 

Please insert your API key for mailchimp.

Image