Szo, szept. 30, 2023
Adásvételi szerződések hirdetmény útján történő közzététele
 
Kérelmek beadása: Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal
Ügyintéző: Keresztes Brigitta köztisztviselő
Ügyintéző telefonszáma: +36 74/540-157

Letölthető nyomtatványok

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére az adásvételi szerződéseket felek általi aláírását követő 8 napon belül formanyomtatványon, közzétételi kérelmet kell benyújtani az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt. A Jegyző feladata, hogy felhívja a hiányosság pótlására a közzétételt kérőt (pl ha nem megfelelő példányszámban került benyújtásra az okirat). Meg kell tagadnia a közzétételi kérelem teljesítését, ha e felhívásnak az ügyfél nem tesz eleget, vagy a kérelem nem az eladótól származik.

Több föld egybefoglalt vételáron történt eladására csak akkor kerülhet sor, ha azok egymással szomszédosok vagy egy mezőgazdasági üzemközponthoz tartoznak.

A Jegyzőhöz 4 eredeti példány szerződést kell benyújtani, melyből példánynak biztonsági papíron kell készülnie. A kifüggesztésre kerülő egyik, nem biztonsági papíron készült szerződést anonimizálva kell kifüggeszteni az önkormányzat hirdetőtábláján, mégpedig az alábbiak szerint: a név, felek címe és állampolgársága kivételével a személyazonosító adatokat felismerhetetlenné kell tenni. A kifüggesztett okiratra záradék is kerül, ami tartalmazza a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a felhívással, hogy e határidő jogvesztő. Ezzel egy időben elektronikus tájékoztatás is megtörténik a www.magyarorszag.hu-n.

A jognyilatkozat megtételére nyitva álló 60 napba nem számít bele a kifüggesztés és a levétel napja. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel (pl: hétvége, ünnepnap), úgy a határidő a következő munkanapon jár le. Ebben az esetben a levétel napja is tolódik, amely a lejárat napját követő munkanap.

Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen, mely sorrend, annak mely ranghelyén gyakorolja jogát, illetve a Földforgalmi tv.13-15. §-aiban felsorolt nyilatkozatokat.

A Jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adásvételi szerződések eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szervnek, és egy időben tájékoztatja az eladót is.
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem /formanyomtatvány/
4 db eredeti adásvételi szerződés (1 biztonsági papíron)

Please insert your API key for mailchimp.

Image